Agfa Optima 500 S printed manual

Agfa Optima 500 S manual. Camera Instructions.

Description: Agfa Optima 3 : 3 S : 500 S
Price: $13.95
Stock type: Printed Instruction Manual
Year: 1970
No. Pages: 30

Agfa Optima 500 S manual. Camera Instructions.

Description: Agfa Optima 500 S (Model 2206)
Price: $13.95
Stock type: Printed Instruction Manual
Year: 1965
No. Pages: 22