Agfa Mini printed manual

Agfa Mini manual. Camera Instructions.

Description: Agfa Mini (Model 2316) (Size 110)
Price: $13.95
Stock type: Printed Instruction Manual
Year: 1982
No. Pages: 5